Projekt 12060 Avslutat Ett öppet innovationssystem för arbetsmiljö. Uppföljning och vidareutveckling av en öppen rådgivningsverksamhet inom bygg.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Många bra idéer går förlorade eftersom det saknas system eller kulturer inom företagen för att fånga upp och bistå uppfinnare i ett tidigt skede och som tar ansvar för att stödja vederbörande under hela processen. I två tidigare projekt (pilotstudier) har vi kritiskt granskat och experimentellt prövat ett öppet innovationssystem för arbetsmiljöinnovation. Tanken var att fånga upp alla idéer där uppfinnaren saknar kunskap, kontaktnät eller ekonomi för att kommersialisera idén och att göra detta i mycket tidiga stadier av innovationsprocessen.

Pilotstudierna var avgränsade till byggindustrins arbetsmiljö. Studierna visade sammantaget att en av åtta idéer fanns på marknaden år 2007 det vill säga efter 1 till 6 år efter första besöket (totalt 21 av 171 idéer). Produkterna hade då en total omsättning på närmare 100 miljoner kronor. Därtill hade över 30 nya arbetstillfällen skapats. En samhällsekonomisk effektanalys visade att innovationerna för varje vunnen procent på marknaden dessutom spar 80 miljoner kronor i socialförsäkringskostnader och produktionsbortfall. Verksamheten kostade totalt 2,8 miljoner kronor.

Syftet med föreliggande projekt var dels en uppföljning och fördjupad analys av de vunna resultaten 2008, dels att sprida modellen till andra byggregioner samt att utreda förutsättningarna för en fullskalesatsning vid Karolinska Institutet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Om betydelsen av en öppen och interaktiv arena för innovation och forskning", Roland Andersson, Lars-Erik Hallgren, Bjarne Jansson och Jan Lundblad, samtliga Karolinska Institutet (63 sidor och bilagor).


Projektansvarig
  • CGB CentralGalaxenBygg AB / Berndt Stenlund
Projektledare
Relaterade projekt