Projekt 11143 Avslutat Framgångsrik kunskapsuppbyggnad i byggprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Syftade till att studera kunskapsöverföring och lärande inom byggandet med målet att möjliggöra utveckling av en långsiktigare och effektivare kunskapsuppbyggnad i byggprojekt. Har omfattat litteraturstudier, enkätundersökningar och intervjuer. Har utförs som ett samarbetsprojekt inom FoU-Väst. Samfinansiering med Formas.
Resultaten presenteras i licentiatuppsatsen Organizational learning capabilities in construction projects - an explorative studie (41 s exkl bilagor), Ingeborg Knauseder, Chalmers. Uppsatsen innehåller bland annat en bra kartläggning av den aktuella situationen inom byggbranschen.

Projektansvarig
  • SBS Entreprenad AB
Projektledare
Relaterade projekt