Projekt 11347 Avslutat Statistisk dimensionering av stagförankrade konstruktioner i jord

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Syftet med projektet är att utveckla en bättre designmodell för dimensionering av stagförankrade konstruktioner i jord byggd på ett statistiskt/riskbaserat synsätt. Omfattar litteraturstudier, experimentella försök och fallstudier kopplade till Södra Länken.
Den första delen av projektet har redovisats i licentiatuppsatsen Anchors in Soil - Preliminary Studies, Zein-Eddine Merouani, KTH (163 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt