Projekt 11552 Avslutat Sannolikhetsbaserad dimensionering av dragförankrade konstruktioner. Etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Syftet med projektet var att utveckla en bättre designmodell för dimensionering av stagförankrade konstruktioner i jord byggd på ett statistiskt/riskbaserat synsätt. Omfattade litteraturstudier, experimentella försök och fallstudier kopplade till Södra Länken. Samfinansiering med Vägverket och Banverket.

Slutrapporten utgörs av doktorsavhandlingen "Behaviour of Anchors in Sand: Deterministic and Probabilistic Analysis", Zein-Eddine Merouani, KTH (215 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt