Projekt 13318 Pågående Utveckling av alternativa beläggningskonstruktioner (Förstudie - Etapp 1c)

Projekttid

Sammanfattning

Föreliggande projekt (Etapp 1c) syftar till att följa upp provsträckan som anlagts på riksväg 40 öster Ulricehamn. Fem olika beläggningskonstruktioner valdes i Etapp 1a (SBUF 12926) utifrån bindemedelsprovning och tidigare erfarenheter. I Etapp 1b (SBUF 13107) utfördes initial provning av de ingående asfaltmassorna och de färdigställda konstruktionerna. I Etapp 1b utfördes en första jämförelse och utvärdering av de ingående materialen. Dessa mätningar utgör basen för den fortsatta långtidsuppföljningen av de alternativa beläggningskonstruktionerna. Uppföljningen i Etapp 1c sker främst med avseende på vägyta och mätningar av bland annat töjningar i underkant av asfaltlagren. Etapp 1c förväntas ge svar på de initiala antaganden om beläggningskonstruktionernas prestanda som redovisats i Etapp 1a samt Etapp 1b.

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt