Projekt 13318 Avslutat Utveckling av alternativa beläggningskonstruktioner (Förstudie - Etapp 1c)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Mätningar innehåller variation, utöver påverkan av kända faktorer, som kan bero
på naturliga variationer för mätobjekten men även mätfel. För att skatta inverkan
av dessa används statistiska metoder för att skilja mellan klara skillnader och
skillnader som kan bero på slumpfel givet de spridningar som finns och den
säkerhetsnivå vi väljer.

I de statistiska analyserna är nollhypotesen (H0) i samtliga fall att ingen skillnad
mellan medelvärden föreligger. Vald signifikansnivån (α) är 5 % dvs. vi förkastar
nollhypotesen om p < 0,05 och konstaterar att det föreligger skillnad (95 %
säkerhet).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt