Artikel Viktiga vägval prövade

Publicerad

Hur tjock måste asfalten vara? Välbyggd provväg ger viktiga svar inför framtiden, för resurs- och materialanvändning.

Resultatet från detta projekt ingår tillsammans med flera rapporter och provvägen är ett branschgemensamt projekt finansierat av både SBUF och Trafikverket. Anledningen till provvägens tillblivelse var att prova om det går att radikalt minska asfaltens tjocklek genom att använda bindemedel med högre prestanda jämfört med traditionella sorter.

 

Baserat på undersökningar redovisade i denna rapport kan följande slutsatser dras:

• provvägen är välbyggd med hög teknisk prestanda det vill säga att den visar mycket låg skadeutveckling under uppföljningsperioden

• det finns inga tecken på att tjockleksreduceringen, 1 lager asfalt (5 cm) borttaget, påverkar vägens jämnhet varken spårdjup eller IRI

• tjockleksreduktion leder naturligt till lägre klimatpåverkande utsläpp medan ökande grad av polymermodifiering ökar utsläppen

• sträckan med lägre grad av polymermodifiering visar lägst spårdjupsutveckling, dock inte statistiskt signifikant vid en sammantagen analys av samtliga provsträckor.

Hela projektet finns nu redovisat i 4 rapporter varav 3 och 4 analyserar uppföljande

mätningar genomförda efter 6 års trafikering:

• Utveckling av alternativa beläggningskonstruktioner (SBUF 12926.)

• Reducerad beläggningstjocklek med alternativa bindemedel (SBUF 13107)

• Provväg riksväg 40. 3: Vägens jämnhet efter 6 år och asfaltens

klimatpåverkan

• Provväg riksväg 40. 4: Funktionsrelaterad provning efter 6 år.


Kontakt