Projekt 11808 Avslutat Riskstyrningsmodeller vid olika entreprenad- och samverkansformer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Projektet syftade till att bidra till förbättrad lönsamhet och till en bättre slutprodukt för såväl beställare som entreprenör genom att inom ramen för vald entreprenadform underlätta hantering av ett byggprojekts osäkerheter. Arbetet bestod av nulägesanalys, genomgång av riskhanteringsprocessen i ett tiotal nyss genomförda byggprojekt med varierande genomförandeformer samt utveckling av riskhanteringsmodell särskilt med avseende på riskfördelning.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Risk management in construction projects: a comparative study of the different procurement options in Sweden", Ekaterina Osipova, Luleå Tekniska Universitet (46 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt