Projekt 12084 Avslutat Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU.
Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar i en globaliserad värld, nya material och tillverkningsmetoder, samt allt större och komplexare projekt leder till ökade risker som kan orsaka allvarliga problem som till exempel bristande kvalitet, förseningar och kostnadsökningar. Risker kan kosta stora summor i slutskedet, i såväl försäkringar som garantiåtgärder på grund av fel tidigare i processen, samt ge en produkt med otillfredsställande funktionalitet för slutanvändaren. Även om vissa risker kan förutses i början av ett projekt och fördelas mellan projektaktörer, är andra risker svåra att förutse. Dessutom kan de identifierade riskernas omfattning förändras och kräva ändrade åtgärder. En succesiv hantering av sådana förändringar kräver ett samarbete mellan projektaktörer, i form av gemensam riskhantering (joint risk management på engelska). Trots att gemensam riskhantering har flera fördelar i jämförelse med riskhantering utfört av varje enskild aktör, används den inte i någon större utsträckning idag.

Syftet med forskningsprojektet var att öka förståelsen för hur gemensam riskhantering bör bedrivas på ett systematiskt sätt under hela byggprojekttiden och vilka faktorer som påverkar dess framgång.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "On enhancing joint risk management throughout a project's lifecycle", Ekaterina Osipova, LTU (60 sidor, 5 appendix, 5 vetenskapliga artiklar och svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt