Projekt 13041 Avslutat Planeringsprocessen - Samhällsnyttig, förutsägbar och kalkylerbar planprocess för infrastrukturprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det tar alltför lång tid från idé till byggandet av transportinfrastruktur i Sverige. Ineffektiva planeringsprocesser, tidsmässigt oförutsägbar och mångåriga tillståndsprocesser leder till kostsamma förseningar vilket drabbar både samhället och branschens aktörer.

Syftet med föreliggande utvecklingsprojekt är att utröna om processen kan bli mer förutsägbar, mer kalkylerbar och om samhällets resurser kan utnyttjas mer effektivt. Denna förstudie har inventerat den litteratur som finns med avseende på plan- och tillståndsprocesser och stora projekt. Därefter har relevant litteratur gåtts igenom och sammanfattats.

Resultatet av studien visar att trots att det finns mycket producerat inom ämnet är det mesta fokuserat på enskilda frågar. Vi har inte återfunnit något projekt eller studie som fokuserat på helheten, det vill säga alla processer. Kunskapen om helheten är begränsad. Många rapporter och lagändringar är så skrivna att de är svåra att tillgodogöra sig. Lagändringarna har haft svårt att få genomslag då tillämpningen av dessa inte varit lätt att förstå.

Slutsatsen blir att det finns ett intresse och ett behov av en förtydligad och förenklad plan- och tillståndsprocess. Detta skulle gynna branschen och därmed SBUF:s medlemsföretag. Förändringar och förtydliganden måste vara lättillgängliga för att få genomslag. Erfarenhetsåterföringen är begränsad idag och vi tror att en fallstudie i stora infrastrukturprojekt som till exempel Citybanan, Förbifart Stockholm och tunnelbanans utbyggnad i Stockholm och Västlänken i Göteborg kan ge kunskap till förändringsförslag för bättre processer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Planeringsprocessen - Samhällsnyttig, förutsägbar och kalkylerbar planprocess för infrastrukturprojekt, Fas 1 Litteraturstudie", Therese Vestin, Bergab, och Torkel Öste, Torkel Öste Fastighetskonsulter AB (14 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt