Projekt 13115 Avslutat Planprocessen - Samhällsnyttig, förutsägbar och kalkylerbar planprocess för infrastrukturprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det tar ofta alltför lång tid från idé till byggandet av transportinfrastruktur i Sverige. Ineffektiva planeringsprocesser, tidsmässigt oförutsägbara och mångåriga tillståndsprocesser leder till kostsamma förseningar vilket drabbar både samhället och branschens aktörer.

Syftet med föreliggande utvecklingsprojekt i form av en fallstudie är att utröna om processen kan bli mer förutsägbar, mer kalkylerbar och om samhällets resurser kan utnyttjas mer effektivt.

Denne studie visar på att det finns flera moment i arbetet med plan- och tillståndsprocessen som kan förbättras och utvecklas för att spara tid, åstadkomma bättre förutsägbarhet och kostnadsbesparingar i de stora infrastrukturprojekten. Därmed skulle samhällets resurser utnyttjas mer effektivt.

I generella termer kan detta sammanfattas:
- Att sprida kunskapen om plan- och tillståndsprocessen
- Utveckla projektorganisationerna
- Fördjupad erfarenhetsåterföring för att bättre kunna utnyttja verktygen befintlig lagstiftning ger
- Fördjupat studera möjligheter till lagändringar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten ”Visst går det att förbättra Plan- och tillståndsprocessen för infrastrukturprojekt”, Torkel Öste, Torkel Öste Fastighetskonsulter AB, och Therese Westin, Bergab (53 sidor och 14 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt