Projekt 14026 Avslutat Bygglyftet - innehåll och förutsättningar för ett utvecklingsprogram

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Hållbarhet och klimatneutralitet med noll nettoutsläpp i Sverige till 2045 ställer höga krav på
omställning i svenskt näringsliv. Arbetet med en grön omställning ställer särskilda krav på byggsektorn och dess aktörer för att realisera gröna industrisatsningar, inte minst i norra Sverige. Motiven och drivkraften för att åstadkomma en förändring är med andra ord starka och vi föreslår därför ett nytt program, Bygglyftet.
Visionen är att Bygglyftet är det mest eftertraktade utvecklingsprogrammet som skapar förutsättningar för företag till långsiktig lönsamhet och hållbarhet. Bygglyftet syftar till att:
• Skapa förutsättningar för hjälp till självhjälp
• Ta ett helhetsgrepp som ger förutsättningar till bestående förbättring med fokus på
byggföretaget och inte det enskilda byggprojektet.
• Ge företag stöd för att ta fram principer för hållbart byggande, effektiv produktion, ständig
utveckling, innovation och förbättring och utgår från digitaliserade metoder och verktyg.
• Använda ett coachande förhållningssätt som bygger på respekten för människor och ett
ledarskap om bygger på inkludering och delaktighet hos alla parter.

Bygglyftet utgörs av ett utvecklingsprogram som blir kärnan, en organisering och ledning som
säkerställer att metodiken ständigt utvecklas och coacher som i nätverk blir de resurser som stöttar
och leder företagen till utveckling.

Syftet med det här projektet, en förstudie, har varit att konkretisera innehållet i Bygglyftet och därigenom förutsättningar för att möta de framtida utmaningar som byggsektorn står inför. Arbetet kommer att utgå från tidigare kunskaper och erfarenheter. Syftet med förstudien är att ta fram ett förslag på utformning av ett Bygglyft som dels utgår från bygg-, anläggnings- och installatörsföretagens drivkrafter, behov och förutsättningar, dels bygger
vidare på redan genomförda satsningar. Förstudien har haft två huvudsakliga leveranser där den första är att skapa ett avstamp för en realisering av Bygglyftets utvecklingsprogram och den att bidra med värdefull
kunskap om byggföretagens behov och förutsättningar att möta framtidens utmaningar.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt