Projekt 11650 Avslutat Kommunkontrakt med funktions- och samarbetsinriktning (Partnering)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet, som främst avsåg kommuners beläggningsunderhåll, hade till syfte att beskriva skillnader och likheter mellan traditionella upphandlingar och upphandlingar med inriktning på funktion.

Partnering som upphandlingsform kommer speciellt att behandlas i SBUF projekt 11912 "Kommunkontrakt med samarbetsinriktning (partnering)".

Projektets slutmål var att producera en skrift att användas av kommuner som önskar upphandla beläggningsunderhåll med funktionell inriktning. Utfördes i samarbete med Trafikkontoret i Göteborg och Ramböll. Samfinansiering med Sveriges Kommuner och Landsting.

Slutredovisningen utgörs av:
(1) rapporten "Funktionskrav för kommunala underhållsbeläggningar", Robert Lundström, NCC Roads, och Peter Ekdahl, Ramböll, (42 sidor)
(2) rapporten "Partnering i kommuner" med bilagorna "Upphandlings- och anbudsprocess - exempel från Danmark" respektive "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER (AF) för utförande av underhållsbeläggningar 2008 etapp 1 - med funktionskrav inom Göteborgs stad", Petra Ofrell, Ramböll RST, och Robert Lundström, NCC Roads.

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt