Projekt 12780 Avslutat Lufttäthetens variation över året

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Syftet med studien är att ta reda på om lufttätheten hos byggnader varierar över året. Mätningar av tre byggnader, två trähusvillor och ett betonghus, har visat att lufttätheten i trähusen varierar på ett årstidsbundet sätt året medan läckaget hos betonghuset uppvisar en kontinuerligt stigande tendens (det vill säga läckagen har ökat under året).

Trähusen har varit som mest otäta under den kalla delen av året och som tätast på sommaren. Tätheten har visat sig proportionerlig mot den relativa fuktigheten i inomhusluften, det vill säga hög relativ fuktighet i inomhusluften ger tätare hus. Korrelationen mot relativ fuktighet i utomhusluften, utetemperatur och innetemperatur är svagare. Numeriska beräkningar har visat att klimatets påverkan på själva mätningen (utomhustemperatur, relativ fuktighet utomhus, vindpåverkan) är liten så länge som mätningarna utförs enligt standard (EN 13829:2000).

Slutredovisningen utgörs av seniorforskningsrapporten "Lufttäthetens variation över året", Paula Wahlgren, Chalmers, samt Magnus Hansén och Owe Svensson, bägge SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (87 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt