Projekt 12712 Avslutat Förstudie - Användande av ergonomiska tryckluftsverktyg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Många av momenten i byggbranschen är repetitiva och påverkar produktionspersonalens arbetsmiljö och hälsa. I denna förstudie har potentialen med tryckluftsdrivna verktyg för husproduktion studerats genom intervjuer, enkätstudier och en praktisk workshop med bland annat verktygsutvecklare och produktionspersonal. Förstudiens resultat visar att många moment inte kan ersättas av tryckluftsverktyg, men att de fungerar bra som ett komplement till andra infästningsmetoder.

Förstudien har visat att tryckluftsdriva verktyg är bra ur ergonomisk synpunkt och idag mest lämpliga att använda för moment med stor repeterbarhet, det vill säga vid långa ensidiga moment så som spikning av panel och råspont samt skruvning av gips.

Kunskapen och vetskapen om tryckluftsdrivna verktyg och användningsområden skulle kunna ökas bland branschens yrkesarbetare för att då öka användningen och förbättra arbetsmiljön.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Användning av tryckluftsdrivna verktyg inom husbyggnad - en förstudie sprungen ur ergonomiproblem", Niklas Andersson, Skanska (25 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt