Projekt 12314 Avslutat Förbättring av metoder för sammanfogning och infästningar i tunnplåtsprofiler för bättre arbetsmiljö

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Det har blivit allt vanligare att tunnplåtsreglar ersätter träreglar i ytterväggskonstruktioner. Detta gäller både nyproduktion och ombyggnader av befintligt husbestånd i Sverige. Det finns flera fördelar med att använda stålreglar, exempelvis kortare uttorkningstid, god måttnoggrannhet, oorganiskt material, hög formstabilitet med mera. En nackdel är sammanfogningen av tunnplåtsprofiler till varandra och infästning av fönster, dörrar och skivmaterial till tunnplåtsprofilerna. De sammanfogningssystem och produktionsmetoder som används idag fungerar mindre bra i ett arbetsmiljöperspektiv.

Inom det här projektet har vi därför studerat följande moment och sammanställt de metoder som finns att tillgå för att skapa en bättre ergonomi vid infästning av, stål mot stål, skiva mot stål, fönster och dörrar i tunnplåtsstommen samt bearbetning och kapning av stål. Sammanfogningsmetoder alternativ produktionsmetoder som utvecklas har utvärderats med avseende på ergonomi, produktionsvänlighet och produktivitet.

Den slutsats som kan dras av detta projekt är att det som väntat finns metoder som kan förbättra ergonomin vid arbete med stålreglar om bara informationen når ut till produktionen. Fortsatt informationsspridning är således av största vikt för att få till en förändring och förbättring av ergonomin för yrkesarbetarna. Dock så finns ingen metod som fungerar för alla situationer och i flera fall kan det innebära ett problem av rena logistikskäl eftersom produktionsledarna upplever att det blir för många olika moment att hålla ordning på.

Slutsatser kan dock dras av de metoder och lösningar som studerats och vissa rekommendationer kan därför ges som vägledning till vilken metod som kan passa till vad. Inom ramen för detta projekt har många olika arbetsmetoder studerats. De skiljer sig något åt beroende på vad som ska sammanfogas eller bearbetas och har därför delats i stål mot stål, skiva mot stål, fönster mot stål och bearbetning eller kapning.

När det gäller stål mot stål så har vi beskrivit hur flera olika typer av nitning mycket väl kan komma att ersätta många av de moment där det idag skruvas. För skivmontage på stomme ser vi störst potential i limning alternativt spikning av skivor för att undvika den största mängden skruvning. Vi har även sett att det många gånger används fel skruvdragare när det skruvas. Skruvdragare som går på för låga varv drar inte i skruven på rätt sätt.

Vid fönstermontage har vi ännu inte nått hela vägen fram gällande justering men ändå hittat en skruv för fixering som fungerar väl till stålreglar på 1,5 och 2,0 mm. När det sedan kommer till kapning så har vi först och främst velat belysa vikten av detaljprojektering så väggarna beställs färdigkapade bit för bit. I andra hand, om justeringar ändå behöver genomföras, så har vi studerat ett antal sågar som fungerar väl och en hydraulisk klipp.
Sammanfattningsvis så måste arbetsmetoderna tänkas igenom i ett tidigt stadium där väggarna kan ritas upp och skickas till leverantören som då kan leverera stålreglarna förberedda för den mest ergonomiska arbetsmetoden.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Sammanställning av ergonomiska arbetsmetoder för stålreglar", Peter Broberg, Skanska (69 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt