Projekt 13167 Avslutat Hållbar dagvattenrening med flytande våtmark

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Stockholms Universitet.
Resultaten från den forskning som hittills genomförts i projektet har redan nu bidragit med konkreta råd kring de flytande våtmarkernas växter.
Artikel 1 kartlägger lämpliga inhemska växtarter för flytande våtmarker och identifierar deras förmåga att rena vatten från tungmetaller. Ett antal mycket effektiva arter har identifierats. Detta visar potentialen i flytande våtmarker för förbättrad rening av tungmetaller från dagvatten och ger byggbranschen konkreta råd för valet av växtarter.
Artikel 2 identifierar de drag som förenar växter som har högt upptag av metaller. Detta kan användas för att identifiera ytterligare växtarter, och ger indirekt ledning i hur vegetationen på flottarna ska skötas för att maximera reningen. Data över hos de studerade arterna visar skillnaderna i reningsförmåga mellan arter. Till skillnad från andra dagvattenreningssystem verkar växter kunna avskilja klorid från dagvatten. Rening av salt skulle bland annat minska skadorna på betongkonstruktioner, minska risken för saltinträngning i grundvattnet och förbättra reningen av tungmetaller.

Projektansvarig
  • NCC Infrastructure Sverige
Projektledare
Relaterade projekt