Projekt 13770 Avslutat Hållbar dagvattenrening med flytande våtmark-Etapp2, Doktorsprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Det är allt vanligare med skyfall i Sverige och med detta ökar mängden förorenat dagvatten och vägdagvatten som måste omhändertas. Vattenmängderna kräver öppna lösningar med konstruerade dammar och våtmarker, inplanerade i samhällsbyggandet, istället för de vanligt förekommande slutna rörsystemen.

Den här avhandlingen har önskat ta fram en lösning på problemet byggd på SU:s och docent Maria Gregers forskning sedan 20 år tillbaka; en flytande våtmark där växternas rötter är optimerade att rena vatten från tungmetaller och salt i dagvattendammar.
Projektet har bestått av två etapper, där den första fokuserade på identifikation av lämpliga arter och den andra på hur dessa arter klarar att rena i olika förhållande. I etapp 1 fann vi svenska arter, som fungerar bra att rena vatten från klorid (Cl) och tungmetallerna kadmium (Cd), koppar (Cu), bly (Pb) och zink (Zn) i svenskt klimat. I etapp två var nu den huvudsakliga frågeställningen hur växternas förmåga att rena påverkas av den variation som finns i det kalla nordiska klimatet.

Baserat på detta projekt kan vi konstatera att det finns potential att rena förorenat vatten från tungmetaller och klorid med flytande våtmarker i ett svenskt klimat. Men för bra rening är det nödvändigt att välja arter som har hög reningsförmåga för den tilltänkta
miljön. Den miljövänliga och stabila våtmarksprototypen som projektet har tagit fram, som innefattar salt- och metallackumulerande växter, är ett mycket bra alternativ och kan sjösättas i dagvattendammar.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt