Projekt 13770 Pågående Hållbar dagvattenrening med flytande våtmark-Etapp2, Doktorsprojekt

Projekttid

Sammanfattning

Det är allt vanligare med skyfall i Sverige och med detta ökar mängden förorenat dagvatten och vägdagvatten som måste omhändertas. Vattenmängderna kräver öppna lösningar med konstruerade dammar och våtmarker, inplanerade i samhällsbyggandet, istället för de vanligt förekommande slutna rörsystemen. Vattnet renas idag till viss del från kväve och partiklar, däremot inte från föroreningar som tungmetaller och salt, vilket tillsammans med de stora vattenmängderna är ett stort problem som på sikt måste lösas. SBUF och NCC har i licentiatprojekt 13167 i samarbete med Stockholms Universitet i tagit fram en lösning på problemet byggd på SU:s och docent Maria Gregers forskning sedan 20 år tillbaka; en flytande våtmark där växternas rötter är optimerade att rena vatten från tungmetaller och salt i dagvattendammar. De ackumulerade föroreningarna kan sedan lätt avlägsnas från platsen när våtmarken tas bort. Doktorsprojektets målsättning är att ta fram teoretiska och praktiska förutsättningar för sådan våtmark. Resultaten från licentiatprojektet visar att de flesta av de testade 34 våtmarksväxterna renar vatten från tungmetaller (upp till 90%) och från klor (upp till 60%). Doktorandprojektet innefattar: 1) en fördjupad litteraturstudie som behövs för doktorsprojektet, 2) framtagning av en prototyp av våtmarken och 3) testning av dess effektivitet under varierande betingelser så som temperatur och vägsaltnivåer.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt