Projekt 13466 Avslutat Jord-strukturinverkan vid vibrationer i byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

När tunga fordon färdas på spår eller väg genereras vibrationer i marken som i sin tur ger upphov till vibrationer i närliggande byggnader. Dessa vibrationer är ofta inte farliga för konstruktionen men de kan utgöra stora komfortproblem för människorna som vistas i byggnaden. Detta är ett växande problem i Sverige eftersom man vill bygga alltmer i närheten av järnvägsspår.

För att kunna bestämma om man kan bygga i närheten av ett järnvägsspår mäts markvibrationer på platsen för byggnaden. Mätresultaten används för att beräkna nivån av de förväntade vibrationerna i byggnaden och utifrån detta kan man bedöma om det är möjligt att bygga och om det behövs speciella åtgärder for att minska vibrationerna i byggnaden.

Syftet med denna avhandling är att experimentellt och via numeriska modeller studera dynamisk jord-struktur-interaktion av ett spetsbärande pålfundament i lera. Jordens mekaniska egenskaper vid små töjningar utvärderas för en lerjord som är avsatt
på morän och berg genom både fältförsök och laboratorieanalyser av prover. En numerisk modell baserad på de identifierade mekaniska egenskaperna av jorden upprättas och valideras genom mätningarna. De numeriska resultaten är i god överensstämmelse med de uppmätta vilket styrker användningen av numeriska modeller för att förutsäga interaktionen mellan jord och spetsbärande pålar under de studerade jordförhållandena.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt