Projekt 12030 Avslutat Möjligheter med RFID i byggproduktion. Förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Förstudien var avsedd att analysera och beskriva möjligheterna som RFID-tekniken har och föreslå de bästa tillämpningsområdena ur praktisk och ekonomisk synvinkel. Tidigare gjorda studier och teorier testades och utreddes på byggprojekt genom intervjuer, kartläggning, observationer och mätningar. Genomförande styrdes av två workshops och tesultatet spred genom en tredje workshop, artiklar och en FoU Syd/Nord rapport.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Möjligheter med RFID i byggproduktion", Joakim Reslow, Prolog Bygglogistik AB (35 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt