Projekt 12237 Avslutat RFID i Byggproduktion, Implementering och fallstudier

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att öka kunskapen om RFID:s praktiska tillämpningar inom byggsektorn samt att skapa goda förutsättningar för framtida implementeringar på bred front.
I projektet testades RFID för olika materialslag i byggprojekt och man utvärderade hur tekniken praktiskt fungerar samt studerade ekonomiska aspekter.

Behörigheter, utbildningar och certifieringar för personal programmerades in på befintliga ID06-kort för att undersöka de praktiska möjligheterna och begränsningarna.
Med hjälp av representanter ifrån projektorganisationen, leverantörer och teknikföretag implementerades RFID i gränssnittet mellan materialleverantör och byggarbetsplatsen. Studiens genomförande samt val av materialslag bestämdes i detalj på en inledande workshop där projektets referensgrupp och styrgrupp deltog. Ett väl utvalt pilotprojekt var kärnan i studien där en leverantör och entreprenör tillsammans med experter fick möjligheten att utvärdera tekniken och olika lösningar på handhavande i byggproduktionsmiljöer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "RFID i Byggproduktion - praktiska fallstudier", Mattias Olander, Prolog Bygglogistik AB (23 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • PEAB Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt