Projekt 13644 Avslutat Undersökningsportalen- hemsida: undersökningsmetoder av förorenade områden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Arbetet med att ta fram Undersökningsportalen har varit omfattande.Resultat redovisas bäst genom att gå in på Undersökningsportalen (www.fororenadeomraden.se/index.php/undersoekningar) och titta på materialet som finns där. På webbplatsen påträffas även de referenser som använts i arbetet.
Undersökningsportalen är redan välbesökt och har haft över 8000 besökare i år (2021) och i snitt under hösten har det varit 200–300 besökare i veckan. Arbetet med att lägga till metoder och ny kunskap kommer att fortsätta för att hålla webbplatsen aktuell. Från SBUF:s sida en bra sida för företagen att hämta information från - nu!

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare