Projekt 12831 Avslutat Modell och metodutveckling för hållbar renovering – informationsspridning genom Nationellt Renoveringscentrum

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

För att klara av samhällets krav på energi- och resurshushållning och säkerställa byggnaders funktion måste omfattande renoveringar av byggnader göras både mycket snart och i framtiden. För att säkerställa kvaliteten och måluppfyllelsen och stärka byggbranschens affärsmässighet i denna renoveringsprocess har ett nationellt renoveringscentrum startat. Nationellt Renoveringscentrum som är ett samarbete mellan aktörer inom bygg och fastighetsbranschen, forskare på universitet, högskola och institut och berörda myndigheter.

Syftet med projektet har varit att göra informationsinsatser kopplade till Nationellt Renoveringscentrums arbete. Förutom den kunskapsuppbyggnad som har kunnat ske och pågår med hjälp av annan finansiering, har detta SBUF-bidrag möjliggjort riktade insatser med informationsdagar, presentationer, webplattform för information och informationsinsatser riktade till myndigheter för att skapa en grund för framtida informationsinsatser. Bland annat har ett samarbete inletts med Svensk Byggtjänst som har bedömts vara den mest kompetenta aktören för att sprida information om renovering. Det behövs fortsatta medel för att på ett kontinuerligt sätt arbeta med kvalitetssäkrad information om renovering så att Sveriges renoveringar blir hållbara och svenska byggbranschens konkurrenskraft stärks, men det har varit möjligt att lägga en grund för detta arbete.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Modell och metodutveckling för hållbar renovering - Informationsspridning genom Nationellt Renoveringscentrum", Dennis Johansson, LTH (10 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt