Projekt 13194 Avslutat Uppehållande av informationsstruktur för hållbar renovering – informationsspridning genom Nationellt Renoveringscentrum

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med detta SBUF-projekt har varit att göra informationsinsatser kopplade till Nationellt Renoveringscentrums arbete. Förutom den kunskapsuppbyggnad som har kunnat ske och på-går med hjälp av annan finansiering, har projektet möjliggjort riktade insatser med informationsdagar, presentationer, webplattform för information och informationsinsatser riktade till myndigheter för att skapa en grund för framtida informationsinsatser. Bland annat har ett samarbete inletts med Svensk Byggtjänst som har bedömts vara den mest kompetenta aktören för att sprida information om renovering. Det behövs fortsatta medel för att på ett kontinuerligt sätt arbeta med kvalitetssäkrad information om renovering så att Sveriges renoveringar blir hållbara och svenska byggbranschens konkurrenskraft stärks, men det har varit möjligt att lägga en grund för detta arbete.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Uppehållande av informationsstruktur för hållbar renovering – informationsspridning genom Nationellt Renoveringscentrum", Dennis Johansson, Lunds tekniska högskola (fyra sidor).

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare
Relaterade projekt