Projekt 12697 Avslutat Energieffektivisering inom ett driftområde

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Göteborgs Universitet. Vinterväghållningen i Sverige beror å ena sidan av klimatet och hur olika väderparametrar påverkar väglaget och å andra sidan av väganvändarnas behov av säkra och framkomliga vägar. Liksom inom många andra transportområden har det blivit viktigt att undersöka bränsleeffektivitetspotentialer även på vägunderhållssidan. Det huvudsakliga syftet med avhandlingen var att undersöka vinterväghållningens energianvändning i södra Sverige.

Den här avhandlingen har bidragit till att hitta sätt att utvärdera energianvändningen och effektiviseringspotentialer inom vinterväghållning. De huvudsakliga punkterna att tänka på är hur mycket bränsle som vinterväghållningsfordon använder och hur man planerar åtgärderna. Med den vetskapen blir det lättare att hitta potentialer till förbättringar. Användningen av fordon och bränsle kan också minskas till följd av ny mätteknik och förbättrad mätnoggrannhet inom VVIS (VägVäderInformationsSystem). Avhandlingen har visat på olika besparingspotentialer men det är också viktigt att tänka på säkerheten och genomförbarheten. De potentialer som visats behöver undersökas ytterligare för att ge en större förståelse för hur energianvändningen fungerar och vad den påverkas av inom vinterdriften. Det fortsatta arbetet borde vara att ytterligare undersöka varför hastigheterna är så låga som de är samt att testa olika potentialer i mindre och större skala.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Energy Efficiency in Winter Road Maintenance", Lina Nordin, Göteborgs Universitet (40 sidor, 5 vetenskapliga artiklar och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt