Projekt 14340 Pågående Nygammal byggteknik för att sänka CO2-avtrycket

Projekttid

Sammanfattning

Världens klimatutsläpp behöver minska och höga mål är satta. För att uppnå målen är det viktigt att de material som används har en låg klimatpåverkan. Obränd lera är ett material som har mycket låga utsläpp, nästintill 0 kg CO2/kg. Materialet behöver varken tillsatser eller brännas och på så vis bildas det inga utsläpp under tillverkningen. Om inga tillsatsämnen används är det även ett helt cirkulärt material.


Förutom låg klimatpåverkan har lermaterial flera bra byggtekniska egenskaper. Trots det är lera ett material som ofta schaktas bort mot en kostnad på byggarbetsplatser. Projektets syfte är att kartlägga vilka möjligheter obränd lera har som byggmaterial för storskaligt byggande i Sverige. Informationen sprids sedan till branschens olika aktörer för att öka kunskap och intresse för byggande med låga utsläpp, vilket hjälper till att nå de branschgemensamma klimatmålen. För att uppnå projektmålen görs en omvärldsbevakning, då andra europeiska länder redan implementerat obränd lera som stommaterial i storskaligt modernt byggande.

Det kommer även att göras studiebesök för att erhålla en djupare kunskap. De inhämtade kunskaperna sprids sedan till branschen genom bland annat en workshop. Där uppmuntras även svenska aktörer att dela med sig av sina erfarenheter som hjälper till att öka intresset och användandet av obränd lera.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt