Projekt 11921 Avslutat "Stoppa tjuven" - nu har det gått för långt!

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Under 2000-talet har stölder av maskiner och annan utrustning ökat markant hos entreprenörer och maskinuthyrare. Stölderna sker på såväl arbetsplatser, maskindepåer som andra uppställningsplatser. De begås inte enbart på grund av dåligt skydd utan är ofta resultatet av noggrant planerade och genomförda aktioner. Denna organiserade brottslighet drabbar i första hand byggentreprenörer och maskinuthyrare men som en följd drabbas även försäkringsbolag och i en förlängning slutkunden.

Intervjuer och uppföljningar tyder på att det är externa stölder som dominerar och att kostnaderna för dessa, inklusive de kostnader som störningarna innebär, är i storleksordningen 1,4 miljarder kr per år i Sverige. Det är i första hand bygg- och arbetsmaskiner som stjäls, följt av inbyggnadsmaterial (till exempel dörrar, garderober, vitvaror), handverktyg, byggmaterial med mera.

Syftet med projektet har varit att höja medvetandet om stöldrisker, utarbeta handfasta råd om hur stöldskyddet kan förbättras och sprida information till byggbranschen. Projektarbetet har utförts av företagen inom Sveriges Byggindustrier FoU Väst.

Slutredovisningen utgörs av häftet "Stoppa tjuven - förhindra stölder på byggarbetsplatsen" (38 sidor) och broschyren "Stoppa tjuven - om stölder på byggarbetsplatser" (4 sidor).
Rapporterna i tryckt form kan beställas från Sveriges Byggindustrier (kontakt par.ahman.at.bygg.org)

Projektansvarig
  • Borås Maskinhjälp AB
Projektledare
Relaterade projekt