Projekt 14275 Pågående Nationell Färdplan Digitala Byggarbetsplatser – Företagssamverkan

Projekttid

Sammanfattning

Det pågår många forsknings- och utvecklingsprojekt som har digitaliseringsfokus kopplat till byggbranschen. Sammanställningar från SBUF påvisar en stor spridning i vad som görs. Utvecklings sker inom BIM, sensorer, AI och digitala tvillingar, men endast ett fåtal projekt har transformativa inslag adresserar övergripande förändringar i processer och affärsmodeller. Medarbetare från SBUF:s medlemsföretag delar i de många digitala utvecklingsprojekten och ingår styr-, referens- och arbetsgrupper. Ofta engageras våra medarbetare baserat på sin tekniska fackkunskap då detta är fokus i utvecklingsprojekten men saknar överblicken som driver på den branschgemensamma transformationen.

Branschgemensam transformation innebär att branschen behöver etablera gemensamma standarder, processer och tekniska lösningar som gör den digitala transformationen underlättas. 2021 genomfördes SBUF 13959 och ett förslag på en nationell färdplan för digitala byggarbetsplatser togs fram, Figur 1. Färdplanen möjliggör för branschen att synkronisera sin utveckling av konkurrensneutrala standarder, processer och tekniska lösningar så att den digital transformationen underlättas.

Detta projekt handlar om att utveckla ett arbetssätt som gör att vi genom företagssamverkan kan överföra kunskap om de transformativa behoven till de av våra medarbetare med hög teknisk spetskompetens som deltar i de olika utvecklingsprojekten samt till partners i vårt ekosystem som inte är aktiva i varje enskilt projekt.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare