Projekt 13569 Avslutat Förnyelse med platshärdade flexibla foder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Ett driftsäkert rörnät är en grundläggande förutsättning för att minimera kostnader och störningar för transportinfrastrukturen. Då en stor del av Sveriges VA-nät är ålderstiget kommer en stor mängd renoveringsarbete på rörnätet, med efterföljande konsekvenser på trafiken, att behöva genomföras de kommande åren. Renovering med den schaktningsfria metoden flexibla foder är en populär teknik som används flitigt av ledningsägare sedan 1990-talet. Det har dock skett en kraftig ökning av både entreprenörer och materialvarianter på infodringarna de senaste åren.

Projektet har undersökt flexibla foder på den svenska marknaden för att öka kunskapsbasen för både hantering av äldre och nya installationer, i avseende på livslängd, installationskvalitet, kontroll, miljöpåverkan och upphandling. Målet är att underlätta ledningsägarnas planerande och beslutsfattande i frågor som rör renoveringar med flexibla foder och därmed minska samhällskostnaderna. 25 stycken flexibla foder från det befintliga ledningsnätet har levererats till projektet för analys. Det kan konstateras att den kemiska beständigheten i fodren generellt sett är god där de flesta framstår som väl bevarade trots många år i drift. Ett antal foder uppvisar dock tecken på förändringar
från tiden i drift samt defekter som kan kopplas till fabrikation/installation.

Den genomgående slutsatsen är att installation av flexibla foder är ett hantverk som kräver kompetent personal, noggrannhet och erfarenhet för att erhålla ett bra resultat.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare