Artikel Kunskap kring relining i VA-nät

Publicerad

Installation av flexibla foder behöver kompetent personal, noggrannhet och erfarenhet för bra resultat.
Bilden visar införande av flexibelt foder genom vrängning med hjälp av vatten. Efter att det flexibla fodret vrängts in i hela röret startas härdprocessen. (SSTTs NoDig Handbok)
Bilden visar införande av flexibelt foder genom vrängning med hjälp av vatten. Efter att det flexibla fodret vrängts in i hela röret startas härdprocessen. (SSTTs NoDig Handbok)
Det här projektet har tagit fram hjälp kring renovering och bedömningen av flexibla foder i det svenska VA-nätet genom utvärdering av driftsatta flexibla foder.

25 stycken flexibla foder från det befintliga ledningsnätet har levererats till projektet för analys. Det äldsta var installerat 1994 och det yngsta 2019. Analysmetoder som exempelvis DSC, FTIR och optisk mikroskopering har använts för bedömning av fysikaliska egenskaper och nuvarande status. Det kan konstateras att den kemiska beständigheten i fodren generellt sett är god, och där de flesta framstår som väl bevarade trots många år i drift.

Ett antal foder uppvisar dock tecken på materialförändringar från tiden i drift samt defekter som kan kopplas till fabrikation/installation. Den mekaniska utvärderingen har utförts genom 3-punktsböjprovning och ringstyvhetsprovning.

Generellt kan det sägas att den beräknade skenbara ringstyvheten är god för de flesta flexibla fodren och ingen hade lägre skenbar ringstyvhet än 2 kN/m2 (SN2). Vidare kan det konstateras att skenbar ringstyvhet uträknad enligt uppmätta värden på böjmodulen enligt EN ISO 11296-4 inte kan antas vara direkt jämförbara med ringstyvhet från provning enligt ISO 7685. Utifrån erfarenheter, resultat och litteraturstudier i projektet har råd vid upphandling av flexibla foder framtagits.

Exempelvis att långtidsringstyvheten bör vara den primära mekaniska parametern vid upphandling. Erfarenheterna har också resulterat i en diskussion kring framtida möjlig kvalitetssäkring.

Bakgrund
Sveriges ledningsnät börjar blir ålderstiget. Att ha en hög nivå av ledningsförnyelse är viktigt. Schaktfri ledningsrenovering genom platshärdade flexibla foder är en kostnadseffektiv och miljömässigt fördelaktig metod.

Fördelarna hos flexibla foder kommer från dess smidighet och snabbhet vid installation. Totalt sett blir koldioxidavtrycket betydligt lägre jämfört med schaktning och nyläggning. Metoden baseras på att en hartsimpregnerad textil- eller glasfiberväv, så kallad strumpa, förs in i det befintliga röret och härdas ut till ett nytt rör inne i det gamla röret.

Valet av bärarmaterial i det flexibla fodret (dvs någon form av fiberväv eller fibermatta) påverkar de slutliga mekaniska egenskaperna. Till vilken grad egenskaperna förändras beror på typen av fiber, hur stor andel fiber det är samt hur fibrerna är orienterade i fodret. Även om flexibla foder är en etablerad teknik i Sverige finns det fortfarande brister i hur marknaden för flexibla foder fungerar, både vad gäller upphandling och kontroll av installationer. Vidare finns det en önskan från ledningsägarhåll att ta fram information och öka kunskapen om materialens kvalité, hur de åldras, och hur mekaniska egenskaper förändras i drift. Det är i detta som projektet har tagit sin utgångspunkt.

Kontakt