Projekt 13253 Avslutat Förstudie av fuktsäkerhet för klimatskalet i kalla hallbyggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Stålplåtshallar med mellanliggande mineralull har under de senaste decennierna uppförts världen över för att serva invånarna med bland annat lagerbyggnader och sportarenor. De senaste årtiondena har ett antal artiklar redovisat problem med fukt, mikroorganismer och takras i olika typer av konstruktioner för ishallar.
De stora problem med dessa typer av byggnader, som lett till stora ekonomiska förluster, ohälsa och i vissa fall dödsfall, har engagerat forskare världen över.
Av de rapporterade problemen kretsar flertalet kring kondensation på och i klimatskalet. Utöver mänskliga värden kostar dessa problem miljontals kronor för branschen i form av renoveringar och dåliga energivärden.
Förstudiens mål har varit att kartlägga inomhusklimatet och identifiera kritiska punkter med hänsyn taget till klimatet utanför hallen och verksamheten inne i hallen.
I detta projekt har en initial litteraturstudie genomförts för att ge en bild av kunskapsläget och ge en utgångspunkt för fortsatt arbete som har bestått i kartläggning av fuktproblematiken i kyllager.
Problemen i tre olika kyllager och fryslager beskrivs mer ingående som fallstudier utformning samt utformningen av kylsystem bör ske i samråd mellan övriga projektörer för en fungerande helhetslösning.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare