Artikel Fuktsäkerhet för klimatskal i kalla hallbyggnader

Publicerad

Tydliga likheter mellan kyllager och ishallar. Till exempel avfuktning i ishallar är något man bör se över för kyllager.
I projektet har en litteraturstudie genomförts för att ge en bild av kunskapsläget och ge en utgångspunkt för fortsatt arbete som har bestått i kartläggning av fuktproblematiken i kyllager. Problemen i tre olika kyllager och fryslager beskrivs mer ingående som fallstudier.
I projektet har en litteraturstudie genomförts för att ge en bild av kunskapsläget och ge en utgångspunkt för fortsatt arbete som har bestått i kartläggning av fuktproblematiken i kyllager. Problemen i tre olika kyllager och fryslager beskrivs mer ingående som fallstudier.
Till bland annat lagerbyggnader och sportarenor har så kallade stålplåtshallar med mellanliggande mineralull uppförts världen över. Ett antal har artiklar redovisat problem med fukt, mikroorganismer och takras i olika typer av konstruktioner för ishallar. Det finns risk för liknande problem även för lagerhallar, som används som kyllager, eftersom det går att finna intressanta synergier mellan dessa och ishallar.

Den här förstudiens mål var att kartlägga inomhusklimatet och identifiera kritiska punkter med hänsyn taget till klimatet utanför hallen och verksamheten inne i hallen. Det långsiktiga målet är att utveckla byggfysikaliska rekommendationer för lagerbyggnaders klimatskal.

Slutsats
Man kan se tydliga likheter mellan kyllager och ishallar. Resultat gällande till exempel avfuktning i ishallar är något som man bör beakta vid projektering av kyllager. Alla kyllager är unika och dess utformning samt utformningen av kylsystem bör ske i samråd mellan övriga projektörer för en fungerande helhetslösning. Man bör ha hårda krav på lufttäthet för frysrum som ska användas året runt och lägga mycket fokus på lufttätheten i projektet, speciellt på utsidan av frysrummets klimatskal. Lufttätheten bör verifieras tillsammans med termografering.

Man måste också säkerställa ångspärrens placering i ytterväggen så fort man har en kallare klimat
inomhus än utomhus. Placeras ångspärren på fel ställe finns det hög risk för eventuella
kondensation och fuktskador i klimatskalet.

I en jämförelse mellan fallstudierna och litteratursökningen kan samtliga skadeorsaker och dess
effekter återfinnas i litteraturen. Skadefallen och dess orsaker är väl kända och dokumenterade men detaljprojektering för respektive fall med adekvata klimatförhållanden och förståelse för vilka
fuktlaster som är förväntade krävs för att undvika dessa skador. Vid dimensionering bör även
fukthanteringen beaktas och i produktion krävs även ett fokus på lufttäthet och speciellt fogar.
Brister i utformning och utförande av anslutningar visar på att det finns ett behov av goda exempel
eller standardlösningar för vanliga detaljer.

Kontakt