Projekt 11916 Avslutat Aktivt brounderhåll. Funktionsentreprenad brounderhåll

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid CDU/KTH som syftade till att utarbeta en prototyp för funktionsentreprenad för brounderhåll med kravspecifikationer och ersättningsmodeller. Omfattade kunskapssammanställning, precisering av teoribakgrund, intervjuer och enkäter samt utarbetande och genomförande av pilotstudie. Förväntas resultera i ökad effektivitet hos beställare och utförare inom verksamheten brounderhåll. Samfinansiering med Vägverket och Banverket.

Den inledande etappen redovisades i licentiatuppsatsen Funktionsentreprenad Brounderhåll, en pilotstudie i Uppsala län, Hans-Åke Mattsson, Brobyggnad KTH 2006.

Denna avslutande etapp redovisas i doktorsavhandlingen "Integrated Bridge Maintenance", Hans-Åke Mattsson, KTH (149 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt