Projekt 11202 Avslutat Aktivt brounderhåll. Funktionsentreprenad brounderhåll

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid CDU/KTH som syftar till att utarbeta en prototyp för funktionsentreprenad för brounderhåll med kravspecifikationer och ersättningsmodeller. Omfattar kunskapssammanställning, precisering av teoribakgrund, intervjuer och enkäter samt utarbetande och genomförande av pilotstudie. Förväntas resultera i ökad effektivitet hos beställare och utförare inom verksamheten brounderhåll. Samfinansiering med Vägverket och Banverket.

Den inledande etappen redovisas i licentiatuppsatsen "Funktionsentreprenad Brounderhåll, en pilotstudie i Uppsala län", Hans-Åke Mattsson, Brobyggnad KTH 2006,

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt