Projekt 13146 Avslutat Uttorkningsegenskaper och strukturutveckling hos betong med mineraliska tillsatsmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Den stora användningen av cementbaserade material, tillsammans med ökad klimatmedvetenhet, sätter press på cement- och betongindustrin att producera mer hållbara material där delar av det traditionella Portlandcementet ersatts av mineraliska tillsatsmaterial.
Målet med projektet är att studera hur porstrukturen utvecklas, och hur fukt binds och transporteras i material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska. Dessutom har material härdats i olika temperaturer för att studera hur temperatureffekten påverkas när bindemedlets sammansättning förändras.
Resultaten visar bland annat att bindemedlet reagerar långsammare när flygaska ersätter Portlandcement. Effekten var tydlig när vi mätte hur mycket värme reaktionen producerat den första veckan efter blandning; värmen minskar med ökad inblandning. Trots att flygaskan har en viss accelererande effekt på den tidiga Portlandcementreaktionen, kan det inte kompensera för att flygaskans reaktion kommer igång senare eftersom den är beroende av Portlandcementets produktion av kalciumhydroxid.
Skillnaden ses även i högre åldrar – när flygaskan reagerat – eftersom flygaskareaktionen konsumerar kalciumhydroxid bildad av Portlandcementet. Detta betyder att flygaskans reaktion binder mindre ”nytt” vatten och därmed inte bidrar i samma utsträckning som Portlandcementet till den kemiska bindningen.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt