Projekt 12132 Avslutat Implementering av Eurokoderna inom geoteknik, etapp 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I och med övergången till Eurokoderna i Sverige har geoteknikbranschen gått samman och bildat IEG (Implementeringskommision för Europastandarder inom Geoteknik). Enbart pålning och spontning i det svenska byggandet medför kostnader av storleksordningen 1-2 miljarder kr årligen. Att välja rätt dimensioneringssätt innebär stora besparingar jämfört mot att en allt för konservativ dimensionering föreskrivs.

Syftet med IEG:s verksamhet är att genom ett systematiskt sätt arbeta igenom främst Eurokoderna 1997-1 och 1997-2 och deras tillämpningsområden. Arbetet ligger till grund så väl för den nationella bilagan till Europakoderna som till att ta fram hjälpmedel till hur Eurokoderna skall användas inom de olika tillämpningsområdena. Kunskapen om hur Eurokoderna bör användas kommer att föras ut i form av rapporter och en omfattande kursverksamhet.

Byggbranchen får en enhetlig tolkning av Eurokoderna inom geoteknikområdet. Risken för fördyringar inom svenskt byggande minskar genom att allt för konservativa dimensioneringsmetoder gallras bort samtidigt som den önskvärda säkerheten bibehålles. Genom IEG:s arbete kommer övergången till det ny regelverket påskyndas utan att kvaliten blir lidande.

Föreliggande projekt avsåg etapp 1 i implementeringsarbetet. Slutredovisningen utgörs av IEG:s verksamhetsberättelse för 2008.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
Relaterade projekt