Projekt 10037 Avslutat Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material och hantering av förorenade restprodukter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftade till att utifrån dagens kunskap om spridningssätt till miljön och hälso- och miljöeffekter av PCB göra en bedömning av lämplig hantering av PCB-förorenade byggprodukter vid fogsanering och rivning. Omfattade studier av ett antal objekt med PCB-haltig fogmassa. Samarbete med Rex Hus & Miljökonsult, FoU-Väst med flera. Samfinansiering med Formas.

Projektansvarig
  • BESAB
Projektledare
Relaterade projekt