Projekt 11120 Avslutat Kompletterande provtagning och analys av PCB i betong intill fogmassor med PCB

Projekttid

Sammanfattning

I projektet "Spridning av PCB från fogmassor..." har utförts mätningar av PCB-spridning till angränsande material. De PCB-halter man funnit i betong, genom provtagning med slipning och efterföljande analys, har visat sig vara mycket högre (ca 50 gånger eller mer) än de som uppmätts i liknande andra objekt med provtagning genom borrning.

Om framtida rekommendationer skulle baseras endast på dessa senare resultat skulle det kunna medföra betydande effekter för omfattningen av den betong som ska tas bort vid sanering i samband med rivning. Mängden restprodukter, klassade som farligt avfall eller med krav på säker deponi, skulle öka med stora ekonomiska konsekvenser för fastighetsägarna. Fler mätningar behövs därför för att ge ett säkrare underlag för bedömning av erforderlig sanering vid rivning och lämplig restprodukthantering.

En jämförelse mellan provtagningsmetoderna planeras också, där slipning, borrning och sågning studeras.

Anm: Projektet var en komplettering till projekt "Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material och hantering av förorenade restprodukter" med finansiering från främst Formas och SBUF.

Projektansvarig
  • Betongsprutnings AB BESAB
Projektledare
Relaterade projekt