Projekt 13877 Avslutat Vägledning - Hållbar projektering av nya och återbrukade stålkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Detta projekt fokuserar på ett identifierat behov av hjälpmedel och stöd för att åskådliggöra, dokumentera och styra CO2-belastningen från en stålkonstruktion beroende på val under projekterings- och inköpsprocessen. Att använda återbrukat stål i ett enskilt projekt leder till att man kan tillgodoräkna sig en lägre CO2-belastning.

Sett ur ett större perspektiv finns det dock även andra val man kan göra som kan åstadkomma en motsvarade effekt, förutsatt att man är medveten om att dessa val kan göras. Ett viktigt första steg är därför att medvetandegöra projekteringsledare, projektörer och inköpare om vilka val som kan göras och om valens för- och nackdelar samt att tillhandahålla enkla hjälpmedel för bedömning av om nackdelarna är rimliga eller ej i förhållande till de positiva CO2-effekterna.

Rapporten ger i sin sammanfattning konkreta riktvärden och rekommendationer.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt