Projekt 12383 Avslutat Elektronisk upphandling

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

I flera år har byggbranschen arbetat med elektronisk handel mellan entreprenörer och leverantörer. Denna e-handel har dock till stora delar varit avgränsad till varuförsörjningen och dess avrops- till fakturaprocess, det vill säga skedet efter att en köpare och en säljare kommit överens i ett avtal.

För upphandlingsprocessen har det däremot varit en ganska traditionell hantering med begränsat IT-stöd. Detta är på väg att förändras. Flera av de större byggentreprenörerna har eller är på väg att skaffa egna portaler för upphandling av både varor och tjänster. De flesta tycker att det är en positiv och naturlig utveckling, men det finns en del synpunkter från leverantörsledet.

Framför gäller det följande punkter:
1. När entreprenörerna skapar egna leverantörs- och upphandlingsportaler blir det krångligt för en leverantör att arbeta i flera parallella portaler. Varje portal är ett eget system med olikheter för till exempel inloggning, funktioner, layout, uppbyggnad och logik.
2. Leverantörerna vill helt naturligt utnyttja sina befintliga system för att utifrån inbyggda funktioner för mängdning och kalkylering ta fram sina anbud. I en del fall lämnas anbudet i portalen, men de ser då ofta olika ut för olika leverantörer. Många leverantörer använder bara portalen för att hämta upphandlingsunderlag, för att sedan ta fram anbudet i det egna systemet och slutligen skicka det på traditionellt sätt. Upphandlingsportalen blir därmed bara delvis utnyttjad och nyttan missas till viss del för entreprenören. Sammantaget gör det att anbuden inte är entydiga vilket komplicerar för den som ska utvärdera anbud.
3. Leverantörerna anser att upphandlingar via portaler i många fall är bristfälligt specificerade, vilket leder till onödigt merarbete för dem att hitta det som är aktuellt för just deras del. Sammantaget gör detta att en del leverantörer anser att entreprenörernas upphandlingsportaler inte är till någon nytta för dem, utan att det till och med kan leda till merarbete. Då det lämnas flera anbud för varje uppdrag är det viktigt att arbetet för leverantören förenklas, och inte tvärtom.

De entreprenörer som har upphandlingsportaler anser däremot att de förenklar och är till stor nytta för dem.

Utvecklingen behöver därför justeras och samordnas för att det ska bli enklare även för leverantörerna. Det kommer att leda till att elektronisk upphandling blir mer accepterat och mer använt, vilket i sin tur kommer att skapa de avsedda rationaliseringseffekterna.

Syftet med projektet var att komma fram till om och i så fall hur branschen ska samarbeta runt ett gemensamt IT-stöd för upphandlingsprocessen. Projektet utreder om och hur en samordning runt upphandlingsportaler skulle kunna se ut.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Förstudie (1) Leverantörsregister och (2) eUpphandling i byggsektorn", Peter Fredholm, BEAst (62 sidor med bilagor).


Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt