Projekt 13509 Avslutat Elektronisk ljustavla till arbetsfordon

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

Att öka tryggheten för både entreprenörer och trafikanter är en viktig del för att nå Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas i trafiken. För vägarbetare är trygghetsaspekten en viktig komponent inom deras arbetsmiljö och därför har Skanska gemensamt med ATA utvecklat en fordonsmonterad ljustavla i syfte att förbättra arbetsmiljön.

Baserat på prototyptestning, intervjuer med vägarbetare och observationer vid vägarbetsplatser kunde slutsatser över produktens funktionalitet, hållfasthet och relevans för arbetsplatsen och dess miljö dras. Eftersom produkten utvecklats och justerats kontinuerligt baserat på resultaten i respektive fas kunde buggar och andra systemfel byggas bort och utfallet visade på entydigt goda resultat. Funktionaliteten ansågs vara mycket god och användarvänlig vid såväl varierande väder- och vibrationspåverkan och vid arbeten alla typer av vägar. Vidare kompromissades inte hållfasthet eller elektronik under användning och arbetsmiljön förbättrades enligt tillfrågade vägarbetare väsentligt. Detta då trafikanterna körde längre från arbetsplatsen under hela lotsbilens transportsträcka. För att förbättra arbetsmiljön vid vägarbeten rekommenderas att en fordonsbaserad ljustavla även fortsättningsvis används och implementeras på fler fordon.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Elektronisk ljustavla till arbetsfordon", Sören Carlsson, Skanska (sex sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • Skanska Asfalt och Betong AB
Projektledare