Projekt 11023 Avslutat Återvinning av asfaltmassor innehållande tjära

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Har omfattat utveckling av noggranna och snabba metoder för mätning av mängden tjära i asfaltmassor, fastställande av gränsvärden för innehåll av tjära i asfaltmassor vid olika återvinningsmetoder, undersökning av olika alternativ till deponi samt utarbetande av rekommendationer för hantering av tjärhaltiga asfaltmassor. Samarbete med SGI, VTI, SEKO, Previa med flera.
Rapporten "Återvinning av asfaltmassor innehållande stenkolstjära", Tord Lindahl och Nils Ulmgren, NCC (27 sid) visar att det är inga större arbetsmiljöproblem med återvinning av tjärhaltiga massor. Inte heller för omgivningen medför återvinningen för höga värden. Metoderna med kall och halvvarm återvinning kapslar in det tjärhaltiga materialet på ett bra sätt. Problemet med återvining av tjärhaltiga massor är i stället den lagstiftning som säger att tjärhaltiga massor skall klassificeras som farligt avfall med de konsekvenser det medför. Överläggningar pågår mellan Vägverket, Kommunförbundet och Naturvårdsverket om hur lagstiftningen skall tolkas. Förhoppningsvis kan en överenskommelse träffas under våren 2003, som kan läggas till grund för en rekommendation till berörda lokala miljömyndigheter.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt