Projekt 12114 Avslutat Buller vid håltagning och infästning i betong. Hur kan man reducera olägenheterna - några praktikfall

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet bygger på en genomförd förstudie "Buller vid håltagning - Kan man reducera olägenheter vid ny- och ombyggnadsprojekt" (SBUF 11639). Förstudieprojektet handlade om olägenheter från buller då man borrar och bilar i betong i samband med ombyggnadsprojekt. I detta fortsättningsprojekt användes några av de metoder som föreslogs i förstudien och tillämpas i några praktikfall.

Det finns tre vägar att gå då man vill göra ombyggnadsverksamheten mindre störande:
(1) Byggnadens förutsättningar. Ljudet sprider sig i byggnaden i hög grad beroende på hur den är konstruerad. En första ansats är att göra en teknisk och akustisk besiktning av byggnaden för att få en uppfattning hur stomljud kommer att spridas. Dilatationsfogar kan vara en ljudstoppare och kan kanske då bli en naturlig gräns mellan byggnadsdelar som byggs om och byggnadsdelar som fortfarande har verksamhet.
(2) Planering och kommunikation. Projektledaren kan genom en god planering hålla de som arbetar i närheten av pågående ombyggnadsarbeten underrättade om när störande arbetsmoment skall ske, vilket gör att störningen upplevs som mindre påfrestande. God planering gör också så att störande arbeten pågår under så kort tid som möjligt och under tidpunkter som passar verksamheten bäst.
(3) Föreskriva maskiner och metoder som är mindre störande än de som normalt kommer till användning. Försöken visar entydigt att de vattenkylda höghastighetsborrmaskinerna är väsentligt mindre störande än den konventionella slagborrmaskinen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Buller vid håltagning och infästning i betong. Hur man reducerar olägenheterna", Sune Almqvist, Borås Maskinhjälp AB (34 sidor och bilaga).

Projektansvarig
  • Borås Maskinhjälp AB
Projektledare
Relaterade projekt