Projekt 13162 Avslutat Utveckling av dimensioneringsmodell för jordförstärkning med KC- pelare i direkt skjuvzon och passivzon

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Projektet bedrevs i samarbete mellan Skanska och KTH och utfördes som industridoktorandprojekt. Projektet var en fortsättning av projekt 12467 "Förstärkning med K/C pelare i direkt skjuvzon och passiv zon", som har slutrapporterats i licentiatavhandlingen "Field and Laboratory Tests of Laterally Loaded Rows of Lime-Cement Columns". Projektet syftade till att utveckla en tillförlitlig beräkningsmodell för dimensionering av K/C pelare som används för stabilisering av temporära och permanenta schakter och slänter.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen ”Ground improvment by dry deep mixing lime-cement column panels as excavation support”, Razvan Ignat, KTH /Skanska.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt