Artikel Dimensionera K/C-pelare för schakt och slänt rätt

Publicerad

Kalkcementpelarskivor i passiv zon ökar säkerheten mot stabilitetsbrott i jorden.
Projektet syftade till att utveckla en tillförlitlig beräkningsmodell för dimensionering av K/C pelare som används för stabilisering av temporära och permanenta schakter och slänter.
Projektet syftade till att utveckla en tillförlitlig beräkningsmodell för dimensionering av K/C pelare som används för stabilisering av temporära och permanenta schakter och slänter.
Projektet syftade till att utveckla en tillförlitlig beräkningsmodell för dimensionering av K/C pelare som används för stabilisering av temporära och permanenta schakter och slänter. 

De viktigaste upptäckterna och slutsatserna från denna studie är att:
  • Kalkcementpelarskivor installerade i passiv zon som support för en spontkonstruktion kommer att avsevärt öka säkerheten mot stabilitetsbrott i jorden.
  • Kalkcementpelarskivor installerade i passiv zon som support för en spontkonstruktion är en effektiv metod att minska schaktinducerade deformationer som kan vara av stor betydelse vid djupa schakter i områden med lös lera.
  • Den odränerade hållfastheten hos kalkcement stabiliserad lera vid låga konsolideringsspänningar, motsvarande cirka 10 m djup under markytan, är starkt beroende av valt spänningsväg till brott, dvs. materialet uppvisar spänningsinducerad anisotropi.
  • Elasticitetsmodulen utvärderad från odränerade passiva triaxialförsök var i storleksordningen 2.7 till 4.1 gånger högre jämfört med motsvarande elasticitetsmodul utvärderad från aktiv odränerade triaxial försök. Också, en signifikant mer spröd spännings-töjningsbeteende erhölls från alla passiva triaxial försök, både odränerade och dränerade, oberoende av valt spänningsväg till brott.
  • Finita Element analyser av de utförda fältförsöken visar att den Svenska Dimensioneringsanvisningen för kalkcementpelare installerade i passiv zon dels överskattar materialets odränerade hållfasthet när denna baserar på resultat av Enaxliga Tryckförsök, men också signifikant underskattar den dränerade hållfastheten som kan mobiliseras. Eftersom den Svenska Dimensioneringsanvisningen anger att den lägsta av den odränerade och dränerade hållfastheten i pelaren ska väljas i varje situation blir konsekvensen en alltför konservativ design.
Projektet bedrevs i samarbete mellan Skanska och KTH och utfördes som ett industridoktorandprojekt. Projektet var en fortsättning av projekt 12467 "Förstärkning med K/C pelare i direkt skjuvzon och passiv zon", som har slutrapporterats i licentiatavhandlingen "Field and Laboratory Tests of Laterally Loaded Rows of Lime-Cement Columns".


Kontakt