Projekt 12028 Avslutat Spaltmetoden, Renoverar fuktskadade bostäder utan separat torktid

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Miljonprogrammets drygt 800 000 bostäder står inför renovering och det finns uppskattningar som visar att minst 20% av dessa bostäder är vattenskadade. I dagsläget torkas dessa bostäder ut med torkaggregat. Torktiden uppgår ofta till två månader.

Spaltmetoden skapar ventilation inuti vägg och golvkonstruktioner. I och med denna ventilation så avlägsnas vatten som har kommit in i konstruktionen. Detta vatten kan ha trängt in på grund av byggslarv, kondens eller läckage, (genom fuktspärr, otäta rörinstallationer, tak med mera).

Spaltmetoden kan alltså torka ut vattenskadade träbjälklag och betongbottenbjälkag på relativ kort tid utan att mögel börjar växa. Om Spaltmetoden går att tillämpa på Miljonprogrammets bostäder skulle renoveringen av dessa bostäder bli mer rationell. Uttorkning av eventuell kvarvarande fukt i konstruktionen utförs medan bostaden renoveras och bebos. Det behövs alltså ingen separat torktid. Dessutom blir den sanerade bostaden mer robust mot framtida skador.

Detta projekt syftade först till att tillämpa Spaltmetoden på betongbjälklag i fullskaleförsök på laboratorium. Spaltmetodens uttorkningsförmåga jämfördes med gängse byggmetoders. Dessa försök ligger så till grund för pilotförsök som ska utföras i reguljärt bostadsbestånd. De största allmännyttiga bostadsbolagen har visat stort intresse för detta forskningsprojekt. Projektet har redan erhållit finansiering från Innovationsbron för att bygga upp försöksuppställningen.

Det förväntade resultatet är att Spaltmetoden ska kunna reducera fukt i betongbjälklag på relativ kort tid så att en renovering av en fuktskadad bostad kan färdigställas utan separat torktid.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Spaltmetoden - Renoverar fuktskadade bostäder utan separat torktid", Tord af Klintberg, KTH (9 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt