Projekt 11769 Avslutat Spalt-metoden: Rationell metod för ventilation i byggnadskonstruktioner, med hjälp av uppvärmda luftspalter, i väggar och golv vid renovering och nyproduktion av våtrum och kök

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Skyddsåtgärder mot fuktskador syftar främst till att förhindra att fukt tränger in i byggnadskonstruktionen. Nackdelen blir att fukt som antingen läcker in, kondenserar eller byggs in, inte kommer ut. Genom den s k spalt-metoden skapas en värmestyrd ventilation inuti vägg- och golvkonstruktioner. Därigenom avlägsnas fukt som har kommit in i konstruktionen.

Detta projekt syftade till att verifiera spalt-metodens funktion genom simulering samt försök i laboratorium och i fält.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Heated Air Gaps - A possibility to dry out dampness from building constructions", Tord af Klintberg, KTH. Projektet har också resulterat i ett antal artiklar i dags- och byggfackpress.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt