Projekt 12887 Avslutat Industriellt tänkande och ny teknik för anläggningsbyggande - en fortsättning på SBUF projektet 12295

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Luleå tekniska universitet. Syftet med denna del har varit att standardisera produktionsprocessen för att på ett effektivt och rationellt sätt säkra kvaliteten av industriellt utvecklade anläggningsprodukter. NCC Montagebro har använts som fallstudieobjekt där målet har varit att ta fram en modulariserad processplattform som bland annat kan anpassas efter den geografiska platsen den skall monteras på. Detta projekt har också kompletterats med ett projekt finansierat av Trafikverket där barriärer att implementera industriellt anläggningsbyggande har studerats. Angreppssättet har således varit relativt brett och att bidra med en ökad kunskap om det komplexa systemet att introducera innovationer, såsom industriellt byggande, har varit det övergripande syftet.

Forskningsprojektet visar på stor potential till tids- och kostnadsbesparingar vid användning av mer industriella metoder och tekniker. Det finns dock vissa hinder för en implementering där de stora är den projekt process som Trafikverket använder samt att det finns en okunskap eller brist på erfarenhet hos aktörer att utveckla utanför byggprojekt, alltså att driva innovations- och utvecklingsprojekt.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Managing Radical Innovation in the Swedish Construction Sector", Johan Larsson, LTU (75 sidor, 4 bilagor och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige
Projektledare
Relaterade projekt