Projekt 12295 Avslutat Ny teknik för anläggningsbyggande genom kombination av prefabricering och platsgjuten betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Detta forskningsprojekt var avgränsat till att endast studera anläggningsbyggande och i synnerhet byggandet av små till medelstora betongbroar. Projektet syftade till att undersöka vilka komponenter och processer som ska ingå i ett industriellt anläggningsbyggande och hur dessa påverkar byggandet. Fokus har huvudsakligen legat på att studera produktionsmetodens inverkan på byggprocessen.

Forskningsprojektet visar på stor potential till tidsbesparingar vid användning av mer industriella metoder och tekniker. Det finns dock vissa hinder för en implementering, de stora hindren är den utbredda konservatismen samt att beställaren inte ger tillräckliga påverkans möjligheter för innovationer.

Entreprenörer involveras ofta sent i projekteringen då många av de viktigaste besluten för projektets utgång redan är fattade vilket leder till att deras kompetenser inte tas tillvara. Vidare finns en stor brist på storskalighetstänk inom branschen vilket leder till att incitament för utveckling av standardiserade produkter uteblir. Genom att använda sig av standardisering och prefabricering av element kan man förvänta sig en snabbare byggprocess och förbättrad arbetsmiljö. Dock är kunskapen kring prefabricering idag begränsad hos många aktörer och därför krävs ett ökat samarbete för att dessa produkter ska bli byggbara. Trots dessa hinder för prefabricering så kan man inte blunda för det faktum att tidsbesparingarna kan bli stora, enligt fallstudien så stora som 69 procent, att arbetsmiljön förbättras och att resultatet blir mer förutsägbart i och med de färre och mer standardiserade aktiviteterna som utförs på byggarbetsplatsen. För att öka kunskapen för industrialisering inom anläggningssektorn är resultatet av detta projekt ett första steg men sedan är det nog idé att inom sektorn bli bättre på att utföra benchmarking både internationellt men även inom liknande industrier nationellt för att finna lämpliga utvecklingsmöjligheter. Många av de identifierade komponenterna för industrialisering av anläggningssektorn handlar mer om processer än om produkter vilket gör att kan bör förflytta fokus mer mot processutveckling än som idag då fokus ligger på att utveckla produkter för enstyckstillverkning. Resultaten från denna forskning tyder på att även en komplex industri som byggindustrin kan dra nytta av att genomgå en industrialisering likt den som ägt rum inom verkstadsindustrin.

Standardisering har inom detta forskningsprojekt identifierats som en stor komponent för industrialiserat tänkande. Man har inom byggsektorn börjat studera plattformar och modultänkande för att öka standardiseringen av framförallt produkter. Dessa teorier härstammar från verkstadsindustrin och är både intressanta och relevant även för brobyggande. Fallstudien tyder på att det finns stort potential att utnyttja standardisering på produktionsprocessen inom brobyggande då det är inom detta stadie av projektet man förverkligar de oftast unika produkterna. Som fortsatt forskning vore det därför intressant att fokusera på hur man kan utnyttja plattformar och modultänkande för att utveckla inte bara produkter utan även produktionsprocessen. Vidare är det också av intresse att se hur dagens flexibilitet som förknippas med platsbyggande inom både produkt och process kan bevaras på en acceptabel nivå vid användandet av mer standardisering och prefabricering som produktivitetshöjande åtgärd.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt