Projekt 12376 Avslutat Energiåtervinning med hjälp av dränagevatten från tunnlar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Under stora delar av året värms tunnelarbetsplatser, exempelvis bodar, förråd och verkstadstält, normalt upp med hjälp av direktel. Samtidigt sker ofta bortdränage av relativt stora mängder tunnelvatten. Tunnelvattnet innehåller energi (värme) som med hjälp av värmeväxlare/värmepumpar skulle kunna utnyttjas för att värma upp lokaler på arbetsplatsen. Detta skulle potentiellt innebära en besparing både kostnads- och miljömässigt.

I projektet "Energiåtervinning med hjälp av dränagevatten från tunnlar - Konceptutveckling" (12169) genomfördes en förstudie för energiåtervinning av dränagevatten från tunnlar. Förstudien genomfördes under 2009, resultaten var positiva och ett värmesystem som bygger på återvinning av energi designades. Systemet anpassades till att rymmas i en portabel container och kan därför flyttas från arbetsplats till arbetsplats.

Som en naturlig fortsättning på projektet erhöll Skanska-Vinci HB i början på 2010 ytterligare utvecklingsmedel från SBUF för att bygga och testa en fullskaleanläggning. Utvecklingsprojektet "Energiåtervinning med hjälp av dränagevatten från tunnlar" (12376, föreliggande projekt) syftade till att bygga en prototyp som skulle testas vid Hallandsåsprojektet där goda förutsättningar fanns för att visa på konceptets användbarhet och potential.

Installationen av energicontainern har i Hallandsås varit inriktad mot att reducera mängden diesel som används till uppvärmning genom att ersätta den med grön el som dessutom producerar värme igenom en värmepump.

Funktionen av värmepumpen var god och den levererade värme enligt plan. Visst underhåll gällande vattenfilter behövdes. För att uppvärmning av en hall med denna takhöjd skall vara effektiv skulle takfläktar behövas. Man kan också diskutera isolering i hallen och utformningen på portarna. Dock är det så att uppvärmningen av hallen under de kallaste månaderna skedde med hjälp av dieselvärmare och att installationen av den klimatsmarta energicontainern minskade behovet av att använda dessa dieselvärmare.

Erfarenheten från Hallandsås visar att eftersom installationen av containern och distribution av värme är en stor del av kostnaden bör även dessa delar innefattas i konceptet. Eftersom installations-kostnaderna är höga måste de optimeras. Detta innebär att om konceptet skall användas bör man i tidigt skede samordna placering och användning av Energicontainern med hur arbetsplatsen plan-läggs med tanke på tillgången till dräneringsvatten respektive uppvärmningsbehov.

Energicontainern har, vilket i ärlighetens namn måste sägas, inte som helhet blivit den succé som vi kanske förutspådde då utvecklingsprojektet startade 2009. Från teknisk synpunkt har dock allt fungerat tillfredsställande och systemet producerar värme från tunnelns dränagevatten vilket var huvudsyftet med konceptet. Detta innebär att konceptet fortfarande i grunden är hållbart och utgör en god och klimatsmart idé.

En avgörande faktor för att utfallet inte blivit det bästa vid Hallandsåsprojektet är att installationskostnaderna blev höga i förhållande till den output man erhöll från värmesystemet. En viktig faktor för att få en bra totalekonomi är att försöka hitta en bättre tillämpning, det vill säga noga ställa sig frågan vad skall värmas upp och hur det skall göras?

Vi uppmanar kollegor i branschen att ta vid och vidareutveckla både idén och tekniken.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Värmeutvinning med Energicontainern vid projekt Hallandsås - Utvärdering av installation och användning", Oskar Aurell och Robert Sturk, bägge Skanska (13 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska-Vinci HB
Projektledare
Relaterade projekt