Projekt 12103 Avslutat Databas över provvägar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

En databas över provvägar har tagits fram. Databasen består av uppgifter om typ av konstruktion, beläggningslager, vilka provningar och mätningar som utförts med mera. Uppgifterna är hämtade från forskningsrapporter och utredningar som finns dokumenterade hos VTI, Trafikverket, entreprenörer, leverantörer med flera.

I databasen finns möjlighet att göra sökningar för att få en bättre överblick över innehållet i databasen. Sökningar kan göras på olika beläggningslager, beläggningstyper, typ av material och regioner (var i landet provvägarna är placerade).

Databasen består för närvarande av cirka 100 poster - ett 100-tal olika provvägar. Flertalet är från VTI:s olika forskningsprojekt men önskemål finns att utöka databasen med uppgifter från entreprenörer, kommuner med flera.

För att databasen skall vara intressant framöver är det mycket viktigt att det tillförs resurser årligen för att utveckla och uppdatera databasen. Databasen är tillgänglig för alla som har behov av informationen för sin planering i olika sammanhang, från FoU till skadeutredningar och utveckling av nya produkter och konstruktioner i olika klimatzoner.

Projektet har drivits som ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, VTI, Nynäs och Skanska Sverige AB, Teknik Väg och Asfalt och har finansierats av Trafikverket och SBUF samt med egeninsatser från de inblandade parterna. Arbetet har även genomförts i nära samarbete med Nynäs.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Databas över provvägar", Richard Nilsson, Skanska, och Leif Wiman, VIT (nio sidor och en användarmanual). Databasen kan nås på http://pvdb.vti.se

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt